Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11607

El relato como herramienta de contenido de marca. Conceptualización, clasificación y metodología de análisis del storytelling dirigido a niños


Vista previa

Ver/Abrir:
 Relato_Freire_UAOTesis_2017.pdf
3,93 MB
Adobe PDF
Título : El relato como herramienta de contenido de marca. Conceptualización, clasificación y metodología de análisis del storytelling dirigido a niños
Autor : Freire Sánchez, Alfonso.
Materias: Narrativa infantilStorytellingConstrucció de marcaNarrativa InfantilStorytellingConstrucción de marcaChildren's narrativeStorytellingBranded content
Editorial : Universitat Abat Oliba CEU
Resumen : La present tesi doctoral estudia i reflexiona sobre el relat i l'storytelling, el seu anàleg en comunicació, dintre del procés estratègic de creació de contingut de marques dirigit al públic infantil. El seu estudi es realitza des d'un doble enfocament: analitzar conceptualment el fenomen, els seus antecedents, la seva evolució, tipologies i formes, així com els mitjans en què es produeix el contacte entre contingut de marca i usuari a través de l'storytelling. El segon enfocament, des d'un prisma més acotat, examina les característiques d'aquest tipus de relats adreçats a infants mitjançant l’estudi de casos en marques com Disney, Hasbro o Lego, principalment. Els objectius principals d'aquest estudi són establir una metodologia d’anàlisis de storytelling en l'àmbit de contingut de marca dirigit al públic infantil, així com determinar quines són les seves característiques principals mitjançant la revisió crítica de la bibliografia especialitzada i l'estudi de casos i proposar una definició actualitzada del concepte en el citat àmbit.

La presente tesis doctoral estudia y reflexiona acerca del relato y el storytelling, su análogo en comunicación, dentro del proceso estratégico de creación de contenido de marcas dirigido al público infantil. Su estudio se realiza desde un doble enfoque: analizar conceptualmente el fenómeno, sus antecedentes, su evolución, tipologías y formas, así como los medios en los que se produce el contacto entre contenido de marca y usuario a través del storytelling. El segundo enfoque, desde un prisma más acotado, examina las características de este tipo de relatos dirigidos a niños mediante el estudio de casos de marcas como Disney, Hasbro o Lego, principalmente. Los objetivos principales de este estudio son establecer una metodología de análisis del storytelling en el ámbito de contenido de marca dirigido al público infantil, así como determinar cuáles son sus características principales mediante la revisión crítica de la bibliografía especializada y el estudio de casos y proponer una definición actualizada sobre el término en el citado ámbito.

The present dissertation studies and reflects on the story and, its analogue in communication, the storytelling within the strategic process of the content of marks directed to the infantile public. This study is carried out from a double approach: conceptually analyze the phenomenon, its antecedents, its evolution, typologies and forms, as well as the means in which the contact between brand and user content is produced through storytelling. The second approach, from a narrower perspective, examines the characteristics of this type of stories directed to children through cases study of brands like Disney, Hasbro or Lego, mainly. The main objectives of this study are to create a methodology for analyze storytelling in the field of brand content aimed at children, as well as to establish their main characteristics through a critical review of specialized literature and case studies, and propose an updated definition of the term in this area.
Director(es): Pardo, Rebeca
Barrabino García-Manso, Andreu
URI : http://hdl.handle.net/10637/11607
Fecha de publicación : 4-abr-2017
Centro : Universitat Abat Oliba CEU
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons