Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10637/11608

The geopolitics of communication and religion. Abrahamic religions and social communications form a media, religion and culture perspective


Thumbnail

See/Open:
 Geopolitics_Rocha_UAOTesis_2016.pdf
2,23 MB
Adobe PDF
Title: The geopolitics of communication and religion. Abrahamic religions and social communications form a media, religion and culture perspective
Authors : Rocha, J. Andrés, 1965-.
Keywords: Mitjans de comunicació de massa.Religió.Cultura.Cristianisme.Judaísme.Islam.Globalització.Medios de comunicación de masas.Religión.Cristianismo.Judaísmo.Globalización.
Publisher: Universitat Abat Oliba CEU
Abstract: Aquesta tesi doctoral proposa una aproximació entre l’àrea dels estudis de comunicació anomenada «Media, Religió i Cultura» i l'estudi de la globalització i de la geopolítica en relació amb les tres tradicions religioses que deriven de la cosmovisió abrahamítica, és a dir, el judaisme, el cristianisme i l'lslam. Mitjançant una presentació de l'estat de la qüestió de la literatura acadèmica corresponent, l'anàlisi doctrinal, històrica i comparativa del desenvolupament de l'ús i la percepció dels mitjans de comunicació per part de cadascuna de les tres tradicions religioses, i mitjançant l'anàlisi de les conseqüències geopolítiques que implica aquest ús i percepció, aquest estudi pretén oferir una possible nova tendència en l'àrea acadèmica de «Media, Religió i Cultura» incloent-hi, no només la manera com les tradicions religioses específiques perceben els mitjans de comunicació a partir dels principis religiosos que les determinen, sinó també les conseqüències geopolítiques que comporta l'ús i la percepció que les religions fan dels mitjans.

Esta tesis doctoral propone una aproximación entre el área de los estudios de comunicación llamada «Media, Religión y Cultura» y el estudio de la globalización y de la geopolítica en relación con las tres tradiciones religiosas que derivan de la cosmovisión abrahamítica, a saber, el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Mediante una presentación del estado de la cuestión de la literatura académica correspondiente, el análisis doctrinal, histórico y comparativo del desarrollo de la percepción y uso de los medios por parte de cada una de las tres tradiciones religiosas, y mediante el análisis de las consecuencias geopolíticas que implica tal percepción y uso, el trabajo de investigación busca ofrecer una posible nueva tendencia dentro del área académica de «Media, Religión y Cultura» incluyendo, no solo el cómo las tradiciones religiosas específicas utilizan y perciben los medios de comunicación a partir de los principios religiosos que las determinan, sino también las consecuencias geopolíticas que conlleva tal percepción y uso de los medios.

This PhD thesis proposes an approach between the area of communication studies called «Media, Religion and Culture» and the study of globalization and geopolitics regarding the three religious traditions derived from the Abrahamitic cosmovision, that is, Judaism, Christianity and Islam. Through a presentation of the state of the art of the main academic literature, a doctrinal, historical and_ comparative analysis of the development and framing of the different media within each of the three religious traditions, and through an analysis of the geopolitical consequences that such fraiming entails, the research work aims at offering a possible new trend of study within the «Media, Religion and Cultural» academic area including, not only how specific religious traditions use and understand media according to the religious principles that determine them, but also the geopolitical consequences that such a use an understanding involve.
Director(s): Corona Ramón, Juan Francisco.
URI: http://hdl.handle.net/10637/11608
Issue Date: 15-Sep-2016
Center : Universitat Abat Oliba CEU
Appears in Collections:Tesis Doctorals

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons