Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11606
Título : Els continguts digitals a les petites i mitjanes empreses. Estratègia i continguts als projectes social media
Autor : Feliu i Roe, Lluís.
Materias: Xarxes socials.Comunitats virtuals.Màrqueting per Internet.Petita i mitjana empresa.Redes sociales.Comunidades virtuales.Marketing por Internet.Pequeña y mediana empresa.
Fecha de publicación : 8-jul-2017
Editorial : Universitat Abat Oliba CEU
Resumen : Aquest estudi pretén establir les directrius bàsiques d’un pla de social media marketing per a les petites i mitjanes empreses. S’ha observat l’evolució de diferents empreses i s’ha estudiat bibliografia sobre el màrqueting digital amb l’objectiu de definir un nou terme de màrqueting de continguts que defineixi i asseguri el retorn de la inversió que les petites i mitjanes empreses destinen a l’entorn digital. Es conclou que la majoria de pimes catalanes no tenen plans de màrqueting digital eficients que assegurin el retorn de la inversió i s’apunta cap a un model i pla d’acció, l’anomenat Social Media Dinàmic Eficient (SMDE), que garanteixi l’òptima presència a l’entorn digital.

Este estudio pretende establecer las directrices básicas de un plan de social media marketing para las pequeñas y medianas empresas. Se ha observado la evolución de diferentes empresas y se ha estudiado bibliografía sobre el marketing digital con el objetivo de definir un nuevo término de marketing de contenidos que defina y asegure el retorno de la inversión que las pequeñas y medianas empresas destinan a el entorno digital. Se concluye que la mayoría de pymes catalanas no tienen planes de marketing digital eficientes que aseguren el retorno de la inversión y se apunta hacia un modelo y plan de acción, el llamado Social Media Dinámico Eficiente (SMDE), que garantice la óptima presencia en el entorno digital.

This study aims to establish the basic guidelines of a social media marketing plan for small and medium businesses. We have observed the evolution of different companies and have studied literature on digital marketing with the aim of defining a new content marketing term that defines and ensures the return on investment that small and medium enterprises assign to digital environment. It is concluded that the majority of Catalan small and medium business do not have efficient digital marketing plans that ensure the return on investment and points to a model and action plan, the Social Media Dynamic Efficient (SMDE), that guarantees the optimal presence in the digital environment.
Idioma: cat
URI : http://hdl.handle.net/10637/11606
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Continguts_Feliu_UAOTesis_2017.pdf17,95 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons