Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11569
Título : Naturalesa i rellevància dels serveis universitaris: el cas dels serveis de cooperació i relacions internacionals
Autor : Ten Pujol, Agustí
Materias: UniversitatsCooperació internacionalServeis educatiusTesis doctoralsUniversidadesCooperación internacionalServicios educativosTesis doctorales
Fecha de publicación : 28-sep-2007
Editorial : Universitat Abat Oliba
Resumen : En la primera part d'aquest treball, en el que es descriu l'objecte de l'estudi, es dedica un primer capítol a categoritzar aquest objecte mitjançant l'anàlisi de la naturalesa jurídica dels serveis universitaris entroncant-los amb la de les activitats públiques prestacionals. I és en un segon capítol quan es descriu la metodologia de la recerca. <br/>Tot seguit, en la segona part del treball es produeix el relat de la recerca empírica realitzada, que s'ordena entre, per una banda, la demanda (espontània i suggerida) de serveis i el grau d'importància que li atribueixen, i, per l'altra, la notorietat amb la que es perceben i el grau de satisfacció dels mateixos. <br/>Finalment, en la tercera part de l'estudi, es procedeix a detallar les principals conclusions obtingudes.
URI : http://www.tdx.cat/TDX-0313108-173846
http://hdl.handle.net/10637/11569
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Naturalesa_Ten_UAOTesis_2007.pdf3,18 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.