Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11515
Título : La observación de alumnos de educación infantil y su relación con la posible predicción de la superdotación intelectual
Autor : Ramos Pascual, María Pilar
Otras materias: Educació infantilSuperdotatsIntervenció educativaEducación infantilSuperdotadosIntervención educativa
Fecha de publicación : 12-ene-2016
Resumen : Avui dia tenim una idea confusa sobre el terme “superdotació”. Per això, és molt complicat que des dels centres educatius s’ofereixi una intervenció adequada als subjectes que presenten característiques d’aquest tipus. Per això, en aquest treball anem a realitzar un anàlisi teòric del que és i suposa la superdotació intel·lectual, complementada amb una part pràctica observacional de conductes precoces en nens d’educació infantil. Tot i el perill que suposa la identificació precoç de la superdotació, sí que existeix el consens de que tots els superdotats han mostrat, en edats precoces, les conductes que s’explicitaran al llarg del treball.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11515
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Observacion_Ramos_2015.pdf891,58 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons