Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11348
Título : El análisis de la comunicación, en todos sus vectores, de la marca Custo – Barcelona, España 2010 – 2013
Autor : Llorens Corbellini, Priscila
Otras materias: Comunicació en l'empresaModaCusto Barcelona (Firma comercial)Comunicación en la empresa
Fecha de publicación : 6-jun-2014
Resumen : El present projecte final de carrera analitza dos aspectes importants que influeixen en la societat actual, la Moda i la Comunicació, i intenta ser una eina útil per entendre la relació existent entre tots dos. En concret s’ha realitzat el estudi amb el fenòmen Custo Barcelona en tots els seus aspectes. La considerada firma espanyola ha aconseguit posicionar-se com un referent en innovació, tant en les seves tècniques tèxtils com en termes de marketing i comunicació, i aconsegueix crear un sentiment de pertinença a la marca per l’exclusivitat en les seves accions. D’aquesta manera, podem parlar de “Custofilosofía”.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11348
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Analisis_Llorens_2014.pdf3,67 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons