Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/12697
Título : Breve análisis de la retroactividad penal: cuestiones generales y algunos problemas prácticos
Autor : Agustin Moles, Marc
Materias: Retroactividad de las leyesPenasJurisprudenciaRetroactivitat de les lleisPenesJurisprudència
Fecha de publicación : 20-nov-2019
Resumen : El següent treball té com a finalitat presentar un breu estudi sobre la retroactivitat i altres aspectes relacionats, com el principi de irretroactivitat i la retroactivitat favorable al dret penal, abordarem des de la seva dimensió jurídica penal i constitucional; fins el seu abast. També s’indagarà en la controvèrsia sobre quina és la pena més favorable pel reu recolzant-nos en la opinió de diferents autors y de la jurisprudència. Per acabar, es procedirà a relacionar tot allò exposat en els punts anteriors amb la pena de presó permanent revisable i la possibilitat d’aplicar-la retroactivament.
URI : http://hdl.handle.net/10637/12697
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Breve_Agustin_2019.pdf607,74 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.