Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/12697
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Facultat de Ciències Socials-
dc.creatorAgustin Moles, Marc-
dc.date.accessioned2021-05-28T12:23:32Z-
dc.date.available2021-05-28T12:23:32Z-
dc.date.issued2019-11-20-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/12697-
dc.description.abstractEl següent treball té com a finalitat presentar un breu estudi sobre la retroactivitat i altres aspectes relacionats, com el principi de irretroactivitat i la retroactivitat favorable al dret penal, abordarem des de la seva dimensió jurídica penal i constitucional; fins el seu abast. També s’indagarà en la controvèrsia sobre quina és la pena més favorable pel reu recolzant-nos en la opinió de diferents autors y de la jurisprudència. Per acabar, es procedirà a relacionar tot allò exposat en els punts anteriors amb la pena de presó permanent revisable i la possibilitat d’aplicar-la retroactivament.-
dc.language.isoeses_ES
dc.subjectRetroactividad de las leyeses_ES
dc.subjectPenases_ES
dc.subjectJurisprudenciaes_ES
dc.subjectRetroactivitat de les lleises_ES
dc.subjectPeneses_ES
dc.subjectJurisprudènciaes_ES
dc.titleBreve análisis de la retroactividad penal: cuestiones generales y algunos problemas prácticoses_ES
dc.typeTrabajos fin de Gradoes_ES
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Breve_Agustin_2019.pdf607,74 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.