Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11595
Título : Estudio de las prácticas de alisamiento de resultados. Perfil de la empresa alisadora.
Autor : París Paricio, Jessica
Materias: Comptabilitat creativaManipulació comptableEmpresesBorsa de valorsContabilidad creativaManipulación contableMateria  EmpresasBolsa de valores
Fecha de publicación : 18-abr-2016
Editorial : Universitat Abat Oliba
Resumen : La comptabilitat es una eina molt utilitzada como ajuda per a la presa de decisions. Es per això que amb freqüència els directius decideixen adaptar-la a les seves necessitats mostrant més una imatge desitjada i no tant la real. En el present treball s’estudia si les empreses cotitzades a la Bolsa espanyola utilitzen practiques de manipulació comptable. Més concretament s’analitza si aquestes fan ús de tècniques de allisament de resultats a fi de mostrar-se més estables al llarg dels anys, i ser per tant més atractives per als inversors. Mitjançant el present treball s’obté evidencia de que el 31% de les societats cotitzades a la Bolsa espanyola porten a terme, presumptament, manipulacions comptables tendents a allisar els seus resultats. Així mateix, del estudi de la relació de 29 variables empresarials amb aquestes pràctiques allisadores, s’obté evidència significativa que confirma que: en les societats allisadores els directius es beneficien de Bonus Plan; aquetes entitats són les que els seus consellers dominicals major pes representen en el consell d’administració; són societats que paguen dividends; no són empreses familiars; no posseeixen inversors institucionals; són les entitats de menor mida; i per últim, no han efectuat una oferta pública posterior.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11595
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Estudio_Paris_UAOTesis_2016.pdf1,54 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons