Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11594
Título : La diplomatura universitària de Turisme. La implantació a les universitats catalanes: 1997-2008
Autor : Abellanet Meya, Maria
Materias: TurismeDiplomatura universitàriaEspai Europeu d'Educació SuperiorTurismoDiplomatura universitariaEspacio Europeo de Educación SuperiorTourismUniversity degreeEuropean Higher Education Area
Fecha de publicación : 10-abr-2014
Editorial : Universitat Abat Oliba
Resumen : Aquest treball analitza la incorpor ació dels estudis superiors de Turisme a la universitat, a Catalunya, a partir de la implantació de la diplomatura de Turisme (DT), l'any 1997, fins l'any 2008, previ a la implantació dels graus de Turisme (GT). La investigació s'ha plantejat des d'una perspectiva acadèmica (l'anàlisi dels plans d'estudis dels diferents centres) i de mercat (l'anàlisisobre l'evolució de l'oferta de places de nou accés a la DT, i sobre l'evolució de la demanda ─ les sol·licituds, les assignacions i les matrícules ─ ) . Les dades resultants permeten afirma r que la DT no va ser una carrera homogènia en e ls diferents centres d'estudis, adscrits o integrat s, que van aprofitar els criteris de flexibilitat establerts per la legislació vigent a fi de configurar els respectius plans d'estudis. També s'ha constatat que el mercat de la DT va ser un mercat d'oferta (amb excedent de places) , atomitzat , poc planificat i majoritàriament privat. La incorporació dels estudis de Turisme a la universitat no va estimular - ne la demanda, malgrat l'aparició de l'oferta de places a preu públic.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11594
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Diplomatura_Abellanet_UAOTesis_2014.pdf6 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons