Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11590
Título : Els factors d'elecció d'universitat: el cas de la demanda a Catalunya
Autor : Del Olmo Arriaga, Josep Lluís
Materias: CatalunyaCalidad de la educaciónQualitat de l'educacióEnseñanza universitariaEnseyament universitariCataluña
Otras materias: Comercialització i Investigació de Mercats
Fecha de publicación : 30-abr-2009
Editorial : Universitat Abat Oliba
Resumen : Les investigacions realitzades a Catalunya sobre les opcions institucionals han estat fins ara força escasses. Amb l'objecte de conèixer els factors d'elecció, s'ha realitzat una investigació quantitativa centrada en estudiants de segon curs de batxillerat a Catalunya, on es recullen les seves opinions, expectatives i preferències sobre l'elecció d'universitat, així com les motivacions i actituds manifestes. L'estudi posa de relleu que en una decisió d'alta implicació com hauria de ser l'elecció d'universitat, la presa de decisions obeeix a criteris sovint irracionals, basats en percepcions, essent la demanda poc permeable als instruments de marketing i comunicació que utilitza l'oferta per influir en la seva decisió.
URI : http://www.tdx.cat/TDX-0710109-141637
http://hdl.handle.net/10637/11590
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Factors_Olmo_UAOTesis_2009.pdf3,54 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.