Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11588
Título : Eficiència de les universitats públiques espanyoles. Una anàlisi quantitativa
Autor : Vilalta Ferrer, Montserrat
Materias: Universidades públicasUniversitats públiquesServicios educativosServeis educatius
Fecha de publicación : 25-abr-2008
Editorial : Universitat Abat Oliba
Resumen : L'estudi inclou una anàlisi d'eficiència de les universitats del sistema públic espanyol usant la tècnica no paramètrica d'anàlisi de fronteres coneguda com a Data Envelopment Analysis (DEA). Mitjançant una tria d'inputs i outputs vinculats a la docència i a la recerca, s'obté una classificació de les universitats en eficients i no eficients, indicant per aquestes últimes el grau o nivell d'ineficiència. Usant una tècnica desenvolupada a partir del DEA, s'aborda l'estudi de les unitats eficients per tal de determinar-ne aquelles que presenten un comportament atípic i, per a la resta, obtenir-ne una ordenació segons els nivells del que es coneix com eficiència robusta o supereficiència. En una segona part, s'analitza la possible influència de variables o factors ambientals -inputs no controlables- sobre els resultats d'eficiència obtinguts, usant, per tal de comparar resultats, una tècnica paramètrica basada en una análisi de regressió, i una no paramètrica coneguda com a model de valors ajustats.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11588
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Eficiencia_Vilalta_UAOTesis_2008.pdf1,7 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.