Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11531
Título : Diabetis, família i escola
Autor : Arbonés Sotomayor, Àngela
Otras materias: DiabetisFamíliesEscolesDiabetesFamiliasEscuelas
Fecha de publicación : dic-2017
Resumen : El present Treball Final de Grau recull la informació bàsica que ha de conèixer el personal docent per tal de tractar amb efectivitat la diabetis tipus I, una malaltia que afecta cada any al voltant de 120 nens i nenes en edat escolar.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11531
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Diabetis_Arbones_2017.pdf1,6 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons