Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11530
Título : La caridad y su relación con la actividad educativa
Autor : Ventura Vizuete, Laura
Otras materias: Educació en valorsVirtutsCaritatEducación en valoresVirtudesCaridad
Fecha de publicación : 22-jun-2017
Resumen : El present treball té com a objecte estudiar la relació que hi ha entre el fi últim de l’activitat educativa i la virtut de la caritat. És educable la caritat? Considerant que l’educació és una acció que promou l’home a l’adquisició de la virtut i que la més perfecta de totes les virtuts és la caritat, sembla convenient aprofundir en aquesta qüestió. D’aquesta manera, podrem entendre millor què pot fer l’educador en aquest ordre per tal que l’educació sigui veritablement educació.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11530
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Caridad_Ventura_2016.pdf273,97 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons