Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11527
Título : La importancia del trabajo de la lógica matemática en educación infantil
Autor : Lorca Soto, Mireia
Otras materias: Ensenyament de la matemàticaEducació infantilDidàcticaLògicaEnseñanza de las matemáticasEducación infantilDidácticaLógica
Fecha de publicación : jun-2018
Resumen : Aquest treball reflecteix la importància de treballar amb els nens en l’etapa d’Educació Infantil les matemàtiques i concretament, el bloc de la lògica. Per justificar aquesta idea, la present investigació es fonamenta en autors que s’han encarregat d’estudiar la influència que tenen les matemàtiques en el desenvolupament integral de l’infant i en concret, com la lògica es la base de tot aquest pensament. Per concloure el mateix, es planteja un conjunt de materials didàctics d’elaboració pròpia per treballar amb els alumnes d’Educació Infantil tots els blocs matemàtics.

Este trabajo refleja la importancia de trabajar con los niños en la etapa de Educación Infantil, las matemáticas y concretamente, el bloque de la lógica. Para justificar esta idea, la presente investigación se basa en autores que se han encargado de estudiar la influencia que tienen las matemáticas en el desarrollo integral del niño y en concreto, cómo la lógica constituye la base de todo este pensamiento. Para concluir el mismo, se plantean un conjunto de materiales de elaboración propia para trabajar con alumnos de Educación Infantil todos los bloques matemáticos.

This project reflects the importance of working with the kids of childhood education the maths and specifically, the logic part. To justify this idea, this investigation is based in different authors who have studied the importance of mathematics in the development of children and especially, how the logical part is the basis of this thinking. To conclude it, is proposed a set of self-elaborating didactic materials to work with the children of early childhood education all the mathematical blocks
URI : http://hdl.handle.net/10637/11527
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Importancia_Lorca_2018.pdf743,63 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons