Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11523
Título : Leer a través de los fonemas. Método Jolly Phonics
Autor : Rubio Romero, Yolanda
Otras materias: Educació primàriaFonèticaEnsenyament d'idiomesEducación primariaFonéticaEnseñanza de idiomas
Fecha de publicación : 12-ene-2016
Resumen : El present treball se centra en l'ensenyament de la lecto-escriptura a través dels sons de les seves lletres, és a dir, prenent com a criteri la fonètica d'aquesta llengua. El mètode triat és Jolly Phonics, que pretén mostrar la importància de treballar un mètode sintètic per estimular l'adquisició de la consciència fonològica. Al llarg del projecte, s'analitzaran les característiques i aspectes més rellevants del mètode esmentat, així com els aspectes relacionats amb la pronunciació en anglès. D'aquesta manera es facilitarà l'obtenció d'una comunicació fluïda.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11523
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Leer_Rubio_2015.pdf1,27 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons