Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11519
Título : El síndrome de Asperger. Intervención psicoeducativa
Autor : Jiménez Belmonte, Marta
Otras materias: Asperger, Síndrome d'Intervenció educativaIntegració escolarEducació primàriaAsperger, Síndrome deIntervención educativaIntegración escolarEducación primaria
Fecha de publicación : 3-ene-2017
Resumen : Aquest Treball Final de Grau, es basa en una revisió i aprofundiment teòric sobre el Síndrome d'Asperger, que justifica la part pràctica del treball. S'ha investigat sobre els seus orígens, definició, característiques, teories, evolució, diagnòstic, pautes d'intervenció i inclusió. Actualment en els centres ordinaris, es detecten multituds de casos de nens i nenes amb Síndrome d'Asperger. En aquest treball es vol esbrinar si els alumnes amb aquest síndrome podrien cursar la seva escolarització, integrats en un centre ordinari. Conseqüentment, s'ha dut a terme una proposta d'intervenció psicoeducativa, fonamentada en una situació real.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11519
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Sindrome_Jimenez_2016.pdf1,31 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons