Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11512
Título : La educación en virtudes a través de la literatura
Autor : Martínez Martín, Irene
Otras materias: VirtutsLiteraturaEducació primàriaVirtudesEducación primaria
Fecha de publicación : 27-ene-2017
Resumen : La literatura és aquell art que no només ens transmet bellesa sinó que ens ensenya les veritats de la vida i ens ajuda en la nostra maduració personal. Avui en dia veiem que els alumnes no tenen l'hàbit de la lectura, i aquesta absència de la literatura com a eina per a l'educació és la que ens ha portat a plantejar aquest treball , com a resposta a la manca d'ús que se li dóna actualment a la nostra societat. Per tant , en aquest treball exposem una anàlisi de totes les virtuts necessàries per a la formació dels alumnes, reflexionant sobre la importància de l'educació a través de la literatura. Exposem també diferents textos literaris , l'anàlisi de les virtuts que reflecteixen i les seves respectives propostes didàctiques per a la seva realització a l'aula. D'aquestes hem posat en pràctica una d'elles, fomentant l'objectiu del nostre treball : l'educació en virtuts a través de la literatura.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11512
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Educacion_Martinez_2016.pdf626,17 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons