Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11511
Título : Estimulación temprana en la práctica psicomotriz
Autor : Evangelista Sánchez, Cristina
Otras materias: PsicomotricitatEstimulació precoçEducació infantilPsicomotricidadEstimulación precozEducación infantil
Fecha de publicación : 12-dic-2014
Resumen : El següent treball es basa en l’estudi sobre els conceptes teòrics de la Psicomotricitat i de l’Estimulació Primerenca. Així s’arriba a crear una programació pròpia on es plantegen diferents activitats per estimular els nens mitjançant la pràctica psicomotriu. Es realitza una explicació detallada sobre els principals aspectes de l’educació psicomotriu en l’Etapa Infantil. Seguidament, s’exposen una sèrie de consideracions sobre l’Estimulació Primerenca tenint en compte les necessitats, qualitats i capacitats del nen.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11511
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Estimulacion_Evangelista_2014.pdf200,47 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons