Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11510
Título : La lectoescritura en niños TEA
Autor : Domenech Vallejo, Andrea
Otras materias: AutismeLecturaEscripturaAutismoEscritura
Fecha de publicación : dic-2017
Resumen : Aquest treball es centra en la importància de l'ensenyament i l’aprenentatge d'alfabetització en alumnes amb trastorns d'espectre autista en l'etapa d'educació infantil. Es pretén investigar sobre les necessitats i problemes que presenten aquests estudiants per aprendre a llegir i escriure. A més, aquest treball pretén donar a conèixer les principals característiques del trastorn en diferents contextos i àmbits, així conté una visió teòrica sobre el trastorn, des de la seva pròpia definició, passant per diverses estratègies i metodologies a l’hora d’actuar, fins arribar a una proposta educativa en l’àmbit escolar i familiar.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11510
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Lectoescritura_Domenech_2017.pdf764,79 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons