Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11486
Título : La tecnologia com a eina al servei de l’educació: una visió humanitzadora
Autor : Fondevila i Gascón, Joan Francesc.
Otras materias: Tecnologia de la informació.Educació.Humanisme.Tecnología de la información.Materia  Educación.Humanismo.
Fecha de publicación : 29-may-2014
Resumen : L’aplicació de les les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) a l’educació presenta trets positius pel que fa a l’aprenentatge significatiu, la construcció del coneixement, el pensament reflexiu o la interacció social i cognitiva, però s’ha d’utilitzar seguint els valors humanitzadors de la responsabilitat, el respecte, la disciplina, la generositat i el treball col•laboratiu. A tal efecte cal elegir la tecnologia adient, supervisar els continguts, crear exercicis innovadors i garantir la connectivitat. Avantatges comprovats de la tecnologia aplicada a l’ensenyament són la millora del seguiment del curs en cas de situacions de força major, un enriquiment de l’alumnat arran de la presència d’elements multimèdia, hipertextuals i interactius, i la possibilitat d’estendre l’activitat acadèmica de forma asincrònica utilitzant les aules virtuals.
Idioma: cat
URI : http://hdl.handle.net/10637/11486
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: Comunicacions a congressos

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Tecnologia_Fondevila_2010.pdf38,64 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons