Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11470
Título : Presencia y uso de latinismos en la prensa durante la campaña electoral del 20 de diciembre de 2015
Autor : Llerins Latorre, Olga
Otras materias: DiarisLlatinismesCampanya electoralDiariosLatinismosCampaña electoral
Fecha de publicación : 21-dic-2016
Resumen : L'objectiu d'aquest treball és identificar i analitzar l'ús dels llatinismes amb major presència en els principals mitjans de premsa escrita a Espanya, evidenciant-ho amb exemples reals dins d'un marc de cerca delimitat, temporal i temàticament, amb la finalitat de poder extreure conclusions significatives. La cerca se centra en els articles relacionats amb les eleccions per al Congrés dels Diputats del 20 de desembre de 2015 publicats durant la campanya electoral d'aquests comicis, període que abasta del 4 al 18 de desembre de 2015. Els mitjans seleccionats per a aquesta cerca són cinc dels principals diaris d'actualitat no especialitzats, d'abast nacional i amb forta presència a Catalunya: ABC, El Mundo, El País, El Periódico i La Vanguardia.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11470
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Presencia_Llerins_2016.pdf9,31 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons