Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11451
Título : Tendencias creativas now. Creatividad española: fórmulas publicitarias premiadas en 2011
Autor : García Tamayo, Rubén
Otras materias: Crisis econòmiquesPublicitatAgències de publicitatEspanyaCrisis económicasMateria  PublicidadAgencias de publicidadMateria  España
Fecha de publicación : 5-oct-2012
Resumen : El present projecte analitza el panorama creatiu publicitari durant el 2011. El treball proposa l’estudi de les solucions creatives que les agències espanyoles han desenvolupat en un any emmarcat d’un context econòmic, social i mediàtic que sembla ser més “complex” que mai. La finalitat del escrit és disseccionar aquesta fòrmula creativa que pretén vendre més en una conjuntura en la que el descens del consum és protagonista per la presència de la recessió econòmica. Un difícil escenari que provoca la restricció pressupostària dels anunciants i que posa en risc el desenvolupament de l’activitat professional dels mitjans i les agències.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11451
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Tendencias_Garcia_2012_1.pdf26,11 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir
Tendencias_Garcia_2012_2.pdf33,92 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.