Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11444
Título : El pop y el rock como productos de gran consumo: Los Beatles como marca
Autor : Sumoy Burón, Laura
Otras materias: The Beatles (Grup musical)Marques de fàbricaThe Beatles (Grupo musical)Marcas de fábrica
Fecha de publicación : 2-dic-2011
Resumen : El treball final de carrera El pop i el rock com a productes de gran consum: els Beatles com a marca, té l’objectiu de demostrar la dimensió del màrketing en el cas dels Beatles. Primerament exposa la evolució dels gèneres musicals i dels compositors i grups més influents de la música pop i rock. Seguidament una breu contextualització dels Beatles, per posteriorment abordar l’objectiu principal del projecte, el qual pretén demostrar que el conjunt de Liverpool va ser una gran marca nascuda de la barreja d’estils musicals i del consumisme.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11444
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Pop_Sumoy_2011.pdf1,22 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons