Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11442
Título : Otros imaginarios, otras músicas. La música en la publicidad: un arma para llegar al alma
Autor : Aizcorbe Gonzalvo, Xavier
Otras materias: PublicitatMúsicaAspectes psicològicsMateria  PublicidadAspectos psicológicos
Fecha de publicación : 2-dic-2011
Resumen : Aquest treball és el resultat d'una investigació sobre com la música ajuda a la publicitat com a eina de memorització. S’ha exposat com ha estat la influència psicològica i social de la música al llarg de la història, la funció que exerceix en el marc de les ciències de la comunicació i la seva implementació en les accions de màrqueting actuals. Les entrevistes finals ens aporten la visió de dos creatius sobre quina ha estat la funció de la música en la seva campanya, quin és el seu paper en el context publicitari actual i quin és el futur que li auguren a la música publicitària dels propers anys.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11442
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Imaginarios_Aizcorbe_2011.pdf1,74 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons