Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11438
Título : Nuevos paradigmas comunicacionales. La publicidad de guerrilla
Autor : López Torró, Mar
Otras materias: Creativitat en la publicitatCreatividad en la publicidad
Fecha de publicación : 29-mar-2012
Resumen : Aquest treball es una investigació sobre una modalitat contemporània de publicitat anomenada Publicitat de Guerrilla. S’investiguen les causes de la seva aparició i tots els moviments culturals i artistes en els que s’ha inspirat. A més, en aquest treball es pretén analitzar com dur a terme una campanya de Publicitat de Guerrilla per a que tingui èxit, quins són els principis a seguir i els diferents tipus que hi ha dins d’aquesta modalitat
URI : http://hdl.handle.net/10637/11438
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Nuevos_Lopez_2012.pdf3,95 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons