Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11361
Título : Estudiantes internacionales, una nueva apuesta para Barcelona
Autor : Miranda Llaquet, Cristina
Otras materias: Estudiants estrangersTurismeMàrquetingEstudiantes extranjerosTurismoMarketing
Fecha de publicación : ene-2018
Resumen : Aquest document recull un anàlisi sobre la importància en l’actualitat del turisme educatiu internacional, la necessitat actual de construir una Marca Ciutat potent, el coneixement i lideratge de la ciutat de Melbourne en aquest àmbit com a ciutat pionera i la proposta d’implementar l’estratègia a la ciutat de Barcelona.

Este documento recoge un análisis sobre la importancia en la actualidad del turismo educacional internacional, la necesidad actual de construir una Marca Ciudad potente, el conocimiento y liderazgo de la ciudad de Melbourne en este ámbito como ciudad pionera y la propuesta de implementar la estrategia en la ciudad de Barcelona.

The following document analyses the importance of the international educational tourism, as well as the need to build a powerful City Brand. The knowledge and leadership of the city of Melbourne in this area as a pioneer city and a proposal to implement the strategy in the city of Barcelona.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11361
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Estudiantes_Miranda_2018.pdf2,91 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir



Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons