Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11360
Título : El smartphone y sus implicaciones de marketing y antropológicas: la situación de España respecto al entorno internacional
Autor : Ortega Muñoz, Armonía
Otras materias: Telèfons intel·ligentsMàrquetingAntropologiaEspanyaTeléfonos inteligentesMarketingAntropologíaMateria  España
Fecha de publicación : 12-abr-2013
Resumen : Aquest treball analitza la tecnologia del Smartphone i les implicacions d’aquests dins d’Espanya en relació al màrqueting i a l’antropologia, principalment. El Smartphone s’ha convertit en un utensili que va més enllà d’un simple telèfon, convertint-se en agenda, ràdio, televisió i bastants aplicacions més. El grau de penetració d’aquest s’ha incrementat exponencial-ment, especialment en menors d’edat, i això, està modificant la nostra forma d’actuar i mantenir relacions, i per tant les opcions de màrqueting disponibles a través del mateix, presents i futures.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11360
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Smartphone_Ortega_2012.pdf6,43 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons