Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11343
Título : Estrategias de marcas del fabricante vs. marcas del distribuidor
Autor : Blázquez Vera, Daniel
Otras materias: Marques de fàbricaSupermercatsConsum (Economia)Crisi econòmica, 2008-...Marcas de fábricaSupermercadosConsumo (Ecoonomía)Crisis económica, 2008-...
Fecha de publicación : 25-feb-2014
Resumen : La crisi econòmica d’aquests darrers anys ha marcat un important canvi en els hàbits de consum de les famílies espanyoles, aquestes han vist reduït el seu poder adquisitiu de forma significativa, la qual cosa s’ha traslladat directament al consum de productes en els supermercats. Davant aquesta situació, gran part dels consumidors s’han vist obligats a deixar de consumir “marques del fabricant”, i han passat a consumir “marques blanques” o “marques del distribuïdor”, amb la intenció de reduir la despesa familiar, intentant no alterar de forma significativa el seu nivell i qualitat de vida i la seva estabilitat econòmica.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11343
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Estrategias_Blazquez_2013.pdf2,58 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons