Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11216
Título : El Asilo Político: El caso Assange
Autor : Forn Bosch, Marta
Otras materias: Dret d'asilConvención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951)RefugiatsAssange, JulianDerecho de asiloRefugiados
Fecha de publicación : 21-dic-2015
Resumen : Ha estat recentment, que l’individu ha vist ampliat el reconeixement de la seva capacitat per a acudir i intervenir davant d’entitats internacionals. Amb això, es veu reforçada la protección dels deus drets en l’àmbit internacional. Tant el refugi com l’Asil, són institucions destinades a proporcionar protecció a persones que es troben fora del seu pais i les quals no volen tornar-hi ni acollir-se a la seva empara ja que temen que aquest les pugui perseguir per motius de raça, religió, nacionalitat, opinió política. Existeixen diferències entre les dues figures, tot i que moltes vegades es confonen. Mentre que el Refugi el trobem plasmat a la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats de Ginebra de 1951, l’Asil és una institució de llarga tradició, que ofereix diferents modalitats i amb més presencia als països llatinoamericans, els quals posseeixen una regulació regional molt extensa, en quant a aquesta figura es refereix. És vox populi el cas del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que es troba a l’embaixada de l’Ecuador a Londres, després d’haver sol·licitat que se li atorgui l’Asil Diplomàtic, i a l’empara del precepte en que aquest es basa: La inviolabilitat dels locals de la Missió.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11216
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Asilo_Forn_2015.pdf369,49 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons