Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11212
Título : “Tonnage tax” : régimen especial de las entidades navieras en función del tonelaje
Autor : Oliver de Querol, Ramón
Otras materias: Dret marítimEmpreses navilieresImpostosUnió EuropeaDerecho marítimoEmpresas navierasImpuestosUnión Europea
Fecha de publicación : 26-mar-2012
Resumen : El present treball analitzarà el règim del Tonnage Tax com a resposta legislativa de la Unió Europea davant la continua davallada de la seva flota mercant, derivada de la competència provinent de tercers països. S’oferirà una visió general d’aquest règim especial de l’Impost sobre Societats en l’àmbit de la Unió Europea prestant un especial interès a la regulació d’aquest a Espanya, al temps que procedirem a l’estudi en detall d’una de les aplicacions pràctiques del Tonnage Tax a Espanya que més ha atret l’atenció dels inversors, el “Tax Lease”.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11212
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Tonnage_Oliver_2010.pdf391,73 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons