Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11166
Título : La reconfiguración de la familia en la posmodernidad: una perspectiva jurídica, sociológica y política
Autor : Herranz Salazar, Almudena
Otras materias: FamíliaIndividualismeSegle XXIEspanyaMateria  FamiliaIndividualismoSiglo XXIMateria  España
Fecha de publicación : 16-sep-2013
Resumen : Aquest treball analitza la influència del individualisme i el dret subjectiu en la reconfiguració de la família postmoderna. La família, tal i com es vol redefinir avui, ja no es limita a un model de família nuclear sinó que ha adoptat diferents models que no s’havien donat fins ara en la nostra cultura. Davant d’aquest fenomen, la nostra intenció és estudiar la transformació que s’ha donat a Espanya de la família i veure les conseqüències que té per la nostra societat.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11166
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Reconfiguracion_Herranz_2013.pdf584,66 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons