Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11131
Título : La protección jurídica del menor en situación de desamparo
Autor : Valero Miró, Zoe
Otras materias: Atenció a la infància i a l'adolescènciaDrets dels infantsProtecció de menorsAcolliment familiarAtención a la infancia y a la adolescenciaDerechos de los niñosProtección de menoresAcogida familiar
Fecha de publicación : 15-abr-2015
Resumen : Els/es nens/es i adolescents es caracteritzen per una especial vulnerabilitat mentre que necessiten que altres persones, els cuidin, els eduquin i els representin. Per això és necessari dispensar-los una adequada protecció personal jurídica i administrativa que garanteixi el desenvolupament de la seva personalitat i la seva integració social. Quan es detecta una possible situació de desemparament d’un menor, l’entitat competent, la Direcció general d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA), és qui assumeix la guarda i protecció del menor. Haurà de prevaldre l’ interès superior del menor i garantir que aquest dret es posi en pràctica sempre que s’hagi d’adoptar una decisió que afecti a un nen.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11131
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Proteccion_Valero_2015.pdf561,73 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons