Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11124
Título : El rol de la institución sanitaria sin fines de lucro dentro del sistema peruano de salud. El caso de la Clínica de San Juan de Dios de Piura
Autor : Polo Yrazu, Sara
Otras materias: Entitats sense ànim de lucreResponsabilitat social de l'empresaPerúResponsabilidad social de la empresaEntidades sin ánimo de lucro
Fecha de publicación : 15-dic-2015
Resumen : El present treball reflexiona sobre el paper de la institució sanitària privada sense ànim de lucre en el context social, econòmic i cultural del Perú, el sistema del qual de salut presenta manques greus, una alta fragmentació, alts índexs de població no coberta i grans diferències quant als tipus de cobertura. Per a això es presenta el cas de la Clínica Sant Joan de Déu de Piura, una institució de l'Ordre Hospitalària Sant Joan de Déu, que porta gairebé 30 anys desenvolupant la noble labor de brindar atenció mèdic assistencial especialitzada en Medicina Física i Rehabilitació Integral, a la població de la zona nord del país, amb predilecció sempre pels més necessitats. Veurem quins són les dificultats a les quals s'enfronta ara com ara una institució d'aquestes característiques, i la importància i rol que tenen elements tals com la marca, la comunicació, la reputació i/o la confiança per a l'assoliment dels seus objectius.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11124
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Rol_Polo_2015.pdf11,87 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons