Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11081
Título : El perfil de la víctima y el agresor en casos de violencia de género
Autor : Coll Mora, Miriam
Otras materias: Violència contra les donesDones maltractadesHomes maltractadorsViolencia contra las mujeresMujeres maltratadasHombres maltratadores
Fecha de publicación : 3-feb-2016
Resumen : El present treball aprofundeix en l’estudi del perfil de la víctima i l’agressor en casos de violència de gènere, analitzant la manera en que ambdues persones es relacionen i interactuen immersos dins la relació de violència. Es pretén constatar la inexistència d’un perfil universal definit de víctima o agressor i descriure les característiques essencials de la personalitat que ambdós comparteixen i la expressió de la qual els diferencia. Com a objectiu secundari, es persegueix descriure la funció i importància del perit psicològic dins el procés judicial. Establert el marc teòric envoltant la violència de gènere, s’han aplicat els coneixements de manera pràctica amb l’anàlisi de sentències judicials sobre la temàtica.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11081
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Perfil_Coll_2015.pdf95,9 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons