Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11072
Título : Diferencias de género/sexo en el perfil psicológico de adolescentes diagnosticados de trastorno del espectro autista
Autor : Puig Jové, Lucas
Otras materias: AutismeDiferències entre sexesAdolescentsAutismoMateria  Diferencias entre sexosAdolescentes
Fecha de publicación : 27-ene-2017
Resumen : En aquest Treball Fi de Grau es pretén definir les diferències de gènere/sexe existents entre pacients diagnosticats de Trastorn de l'Espectre Autista (en endavant, TEA) amb la finalitat d'evidenciar i advertir d'aquest fet i de les conseqüències que el mateix comporta en la futura investigació, avaluació i intervenció del trastorn. Així mateix, s'adverteix que el trastorn en el sexe femení està infradiagnosticat i això també comporta conseqüències i desavantatges per les nostres pacients. Per a això, la investigació es recolza del recull de bibliografia sobre el tema i de la realització d'un estudi de cas.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11072
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Diferencias_Puig_2016.pdf1,26 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons