Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11070
Título : El lado positivo de la psicopatía
Autor : Miguez Asensio, Daniela
Otras materias: PsicopatologiaIntegració socialPsicopatologíaIntegración social
Fecha de publicación : 16-dic-2014
Resumen : Treball de fi de Grau (TFG) sobre la psicopatia i els seus trets més adaptatius, els quals permeteixen al psicòpata viure immers a la societat. El treball s’estructura al voltant d’una hipòtesi i ha estat realitzat a partir de la lectura de bibliografia diversa, tenint en compte les aportacions que realitzen diferents autors en relació al tema, ajustant-se al model definit per la Universitat Abat Oliba CEU.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11070
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Lado_Miguez_2014.pdf518,77 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons