Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11065
Título : Neurociencias y derecho penal un entendimiento necesario
Autor : Carretero Caparrós, Gonzalo
Otras materias: NeurociènciesDret penalNeurocienciasDerecho penal
Fecha de publicación : dic-2017
Resumen : En aquest treball pretenc analitzar la necessària convergència entre les neurociències i el dret penal. Per a això, tindré en compte la fonamentació objectiva de les neurociències i les aplicacions pràctiques a nivell legal. Entendre com funciona la nostra conducta és essencial per a una recta justícia i, en aquest treball, s'aconsegueixen moltes conclusions sobre la mateixa i el seu gènesi.

En este trabajo pretendo analizar la necesaria convergencia entre las neurociencias y el derecho penal. Para ello, tendré en cuenta la fundamentación objetiva de las neurociencias y las aplicaciones prácticas a nivel legal. Entender cómo funciona nuestra conducta es esencial para una recta justicia y, en este trabajo, se logran muchas conclusiones sobre la misma y su génesis.

In this paper I intend to analyze the necessary convergence between neurosciences and criminal law. For this, I will take into account the objective foundation of neurosciences and practical applications at the legal level. Understanding how our behavior works is essential for a correct justice and, in this work, many conclusions are reached about it and its genesis.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11065
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Neurociencias_Carretero_2017.pdf8,17 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons