Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11065
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Psicologia-
dc.contributorBorràs Roca, Lluís-
dc.creatorCarretero Caparrós, Gonzalo-
dc.date.accessioned2017-12-15T12:01:53Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:45:14Z-
dc.date.available2017-12-15T12:01:53Z-
dc.date.available2020-07-09T10:45:14Z-
dc.date.created2017-07-
dc.date.issued2017-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11065-
dc.description.abstractEn aquest treball pretenc analitzar la necessària convergència entre les neurociències i el dret penal. Per a això, tindré en compte la fonamentació objectiva de les neurociències i les aplicacions pràctiques a nivell legal. Entendre com funciona la nostra conducta és essencial per a una recta justícia i, en aquest treball, s'aconsegueixen moltes conclusions sobre la mateixa i el seu gènesi.cat
dc.description.abstractEn este trabajo pretendo analizar la necesaria convergencia entre las neurociencias y el derecho penal. Para ello, tendré en cuenta la fundamentación objetiva de las neurociencias y las aplicaciones prácticas a nivel legal. Entender cómo funciona nuestra conducta es esencial para una recta justicia y, en este trabajo, se logran muchas conclusiones sobre la misma y su génesis.spa
dc.description.abstractIn this paper I intend to analyze the necessary convergence between neurosciences and criminal law. For this, I will take into account the objective foundation of neurosciences and practical applications at the legal level. Understanding how our behavior works is essential for a correct justice and, in this work, many conclusions are reached about it and its genesis.eng
dc.format.extent104 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherNeurociènciescat
dc.subject.otherDret penalcat
dc.subject.otherNeurociencias-
dc.subject.otherDerecho penal-
dc.titleNeurociencias y derecho penal un entendimiento necesariocat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc159.9 - Psicologiacat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Neurociencias_Carretero_2017.pdf8,17 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons