Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11059
Título : Identidad y self en el contexto psicológico
Autor : Bianconi, Candela
Otras materias: Identitat (Psicologia)AutoestimaIdentidad (Psicología)
Fecha de publicación : dic-2017
Resumen : Identitat, self i jo son conceptes que s'han utilitzat per respondre a la pregunta, qui soc jo?. En el següent treball s'exposarà l'estat de la qüetió actual entorn a aquests conceptes i diferents perspectives d'abordar el tema. Per finalitzar es proposarà només a Allport com autor que inclou en la seva teoria e conceptes mencionats anteriorment, evitant la confusió entre aquests termes. A la vegada es recorrerà al enfoc clàssic per no delimitar n tema tant complex com es la identitat nomes en la esfera material del ser humà. Es recorrerà a dos elements de la mateixa (autoconcepte i autoestima) per a una millor comprensió i es veurà reflexada la important implicacció clínica en la psicologia, tinguent en compte, al mateix temps, les aportacions psicoanalistes.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11059
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Identidad_Bianconi_2017.pdf788,95 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons