Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11059
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Psicologia-
dc.contributorLafuente Gil, Montserrat-
dc.creatorBianconi, Candela-
dc.date.accessioned2017-12-19T08:22:50Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:45:08Z-
dc.date.available2017-12-19T08:22:50Z-
dc.date.available2020-07-09T10:45:08Z-
dc.date.created2017-07-
dc.date.issued2017-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11059-
dc.description.abstractIdentitat, self i jo son conceptes que s'han utilitzat per respondre a la pregunta, qui soc jo?. En el següent treball s'exposarà l'estat de la qüetió actual entorn a aquests conceptes i diferents perspectives d'abordar el tema. Per finalitzar es proposarà només a Allport com autor que inclou en la seva teoria e conceptes mencionats anteriorment, evitant la confusió entre aquests termes. A la vegada es recorrerà al enfoc clàssic per no delimitar n tema tant complex com es la identitat nomes en la esfera material del ser humà. Es recorrerà a dos elements de la mateixa (autoconcepte i autoestima) per a una millor comprensió i es veurà reflexada la important implicacció clínica en la psicologia, tinguent en compte, al mateix temps, les aportacions psicoanalistes.cat
dc.format.extent86 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherIdentitat (Psicologia)cat
dc.subject.otherAutoestimacat
dc.subject.otherIdentidad (Psicología)-
dc.titleIdentidad y self en el contexto psicológicocat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc159.9 - Psicologiacat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Identidad_Bianconi_2017.pdf788,95 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons