Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11053
Título : Efectos latentes del divorcio en los hijos. Influencia de las rupturas maritales sobre la calidad de las relaciones de pareja de los hijos en la juventud adulta
Autor : Caballero Martínez, Judith
Otras materias: Fills de pares divorciatsRelacions amorosesHijos de padres divorciadosRelaciones amorosas
Fecha de publicación : dic-2017
Resumen : Diferents estudis americans han demostrat l'existència d'efectes latents passats alguns anys després del divorci parental. No obstant això, són inexistents els estudis a Espanya sobre aquesta rellevant temàtica. En aquest treball analitzem si existeixen diferències entre joves adults en diferents aspectes de les seves relacions de parella – l'actitud respecte les relacions sentimentals, les dificultats per manejar conflictes de parella, la visió sobre el matrimoni, l'opinió sobre el divorci, l'inici de les relacions sexuals i la relació d'aquestes amb l'amor – en funció del divorci parental. La mostra està formada per 337 joves entre 20 i 30 anys que viuen o treballen a Catalunya. Per a això hem elaborat un qüestionari adhoc per mesurar algunes de les variables d'estudi identificades prèviament com a variables rellevants en la literatura internacional. El disseny del nostre estudi seria expost facto, ja que busquem la constrastación d'hipòtesis causals sense dur a terme cap manipulació. Els resultats indiquen que existeixen diferències en la qualitat de les relacions de parella entre joves adults fills de pares divorciats i joves adults fills de famílies intactes. S'exposen les limitacions sobre la validesa interna i externa de l'estudi.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11053
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Efectos_Caballero_2017.pdf636,06 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons