Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11046
Título : La gestión por competencias de los recursos humanos
Autor : Muixí López, Mireia
Otras materias: Recursos humansCompetències professionalsRecursos humanosCompetencias profesionales
Fecha de publicación : 28-mar-2012
Resumen : El Capital Humà és, actualment, la major ventatge competitiva de les organitzacions. És per això, que amb l’objectiu de potenciar els actius intangibles, les empreses estan adoptant un model de gestió de Recursos Humans més enfocat a la consecució del rendiment dels treballadors (entenent rendiment com l’èxit en les tasques). A aquest model se’l coneix com “Gestió per Competències”.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11046
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Gestion_Muixi_2012.pdf3,47 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons