Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11010
Título : Las competencias del directivo del futuro y su implicación con el factor humano en las organizaciones
Autor : Burguburu Palacio, Juliana
Otras materias: Recursos humansDirectiusQualitat de vida en el treballCompetències professionalsRecursos humanosDirectivosCalidad de vida en el trabajoCompetencias profesionales
Fecha de publicación : 16-nov-2012
Resumen : La constant evolució del món empresarial al llarg de les últimes décades, ha canviat, segueix evolucionant i continuará transformant l’ambient laboral així com les interaccions dins l’empresa en quant a la relació empresari-empleat es refereix. Aquest treball pretén presentar l’esmentada evolució així com pusar de relieve el cada cop més rellevant Factor Humà, que es perfila com l’eina idònia del directiu del futur, una eina que dibuixarà un nou model de gestió basat en les competències.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11010
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Competencias_Burguburu_2012.pdf732,44 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons