Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/13973
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Psicologia-
dc.contributor.advisorMarín Alcaraz, Lorena.-
dc.creatorTomás Rodríguez, Sandra.-
dc.date2022-
dc.date.accessioned2022-10-15T04:00:42Z-
dc.date.available2022-10-15T04:00:42Z-
dc.date.issued2022-10-15-
dc.identifier000000733299-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/13973-
dc.description.abstractLes experiències durant la primera infància modelen les estructures i les funcions biològiques i psicològiques podent afectar la salut i benestar al llarg de la vida de la persona. Per això, les adversitats infantils com són, els traumes, generen un impacte devastador en la vida de l'infant a curt i llarg termini juntament amb afeccions en diferents àmbits de la seva vida, atès que aquestes experiències alteren el desenvolupament per complet. L'objectiu principal del present treball resideix a mostrar a través d'una revisió bibliogràfica quina relació existeix entre el trauma en la infància i el posterior desenvolupament de simptomatologia psicòtica, i en segon lloc, observar si algun dels traumes estudiats genera major probabilitat a que es doni aquesta relació. La conclusió a la qual s'arriba després d'analitzar diferents postulats, és que existeix una connexió molt forta entre totes dues variables, especialment en relació amb l'abús sexual i la negligència infantil. La correlació, a més, es troba mediada per diferents factors que augmenten o modifiquen la relació existent entre el trauma infantil i els símptomes psicòtics. A més, amb la finalitat de contextualitzar millor el treball, es defineixen els conceptes de trauma, psicosi, infància i el paper del Trastorn d'estrès posttraumàtic (TEPT). Finalment, es realitza una revisió del tractament indicat per a la psicosi primerenca juntament amb una recerca sobre nous enfocs terapèutics centrats en abordar el trauma per a millorar els símptomes psicòtics.-
dc.description.abstractLas experiencias durante la primera infancia moldean las estructuras y las funciones biológicas y psicológicas pudiendo afectar a la salud y bienestar a lo largo de la vida de la persona. Por esto, las adversidades infantiles como son, los traumas, generan un impacto devastador en la vida del infante a corto y largo plazo junto con afecciones en diferentes ámbitos de su vida, dado que dichas experiencias alteran el desarrollo por completo. El objetivo principal del presente trabajo reside en mostrar a través de una revisión bibliográfica que relación existe entre el trauma en la infancia y el posterior desarrollo de sintomatología psicótica, y, en segundo lugar, observar si alguno de los traumas estudiados genera mayor probabilidad de que se dé dicha relación. La conclusión a la que se llega tras analizar diferentes postulados es que existe una conexión muy fuerte entre ambas variables, en especial en relación con el abuso sexual y la negligencia infantil. La correlación, además, se encuentra mediada por diferentes factores que aumentan o modifican la relación existente entre el trauma infantil y los síntomas psicóticos. Así mismo, con el fin de contextualizar mejor el trabajo, se definen los conceptos de trauma, psicosis, infancia y el papel del Trastorno de estrés postraumático (TEPT). Por último, se realiza una revisión del tratamiento indicado para la psicosis temprana junto con una investigación acerca de nuevos enfoques terapéuticos centrados en abordar el trauma para mejorar los síntomas psicóticos.-
dc.description.abstractEarly childhood experiences shape biological and psychological structures and functions and can affect health and well-being throughout a person's life. For this reason, childhood adversities such as trauma have a devastating impact on the infant's life in a short and in a long term, along with afflictions in different areas of their lives, given that these experiences completely alter development. The main objective of the present work is to show, through a bibliographical review, on the one hand, what connection exists between childhood trauma and the subsequent development of psychotic symptomatology, and secondly, to observe whether any of the traumas studied generate a greater probability of this connection occurring. The conclusion reached after analysing different postulates is that there is a very strong correlation between both variables, especially in relation to sexual abuse and child neglect. This correlation is also mediated by different factors that increase or modify the relationship between childhood trauma and psychotic symptoms. Furthermore, in order to better contextualise the work, the concepts of trauma, psychosis, childhood and the role of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) are defined. Finally, a review of indicated treatment for early psychosis is provided along with an investigation of new therapeutic approaches focused on addressing trauma to ameliorate psychotic symptoms.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent64 p.-
dc.language.isosp-
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es-
dc.subjectTraumas psíquicos.-
dc.subjectAbusos sexuales a niños.-
dc.subjectPsicosis en niños.-
dc.subjectTraumes psíquics.-
dc.subjectAbús sexual envers els infants.-
dc.subjectPsicosi en els infants.-
dc.titleEl papel del trauma infantil en el desarrollo de la psicosis-
dc.typeTrabajos fin de Grado-
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Papel_Tomas_2022.pdf523,77 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.