Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/13972
Título : Prevenir la radicalización para combatir el terrorismo yihadista
Autor : Villacampa Blanca, Cristina.
Materias: Terrorismo.Yihad.Fundamentalismo islámico.Terrorisme.Gihad.Fonamentalisme islàmic.
Fecha de publicación : 15-oct-2022
Resumen : El present treball d’investigació té com a finalitat donar a conèixer una de les principals preocupacions actuals: el terrorisme gihadista. Els nombrosos atemptats que han tingut lloc a l'Occident i l'augment d'atacs i d'integrants en organitzacions com l'Estat Islàmic, i l'ús d'internet i les noves tecnologies com a mecanisme per a la propagació del seu ideari radical, la captació i radicalització d'adeptes, és un clar reflex de la notable evolució que ha experimentat el terrorisme gihadista en les últimes dècades. Davant d' aquesta situació els països amenaçats, entre ells Espanya, s' han vist obligats a actualitzar les seves legislacions penals en matèria antiterrorista així com a crear estratègies en l' àmbit de la prevenció de la radicalització tant a nivell comunitari com estatal. Per tant, aquest treball pretén, mitjançant la recerca i l'anàlisi de la literatura disponible en el camp del terrorisme gihadista, dels processos de captació d'adeptes i del fenomen de la radicalització, respondre a la següent hipòtesi: ¿Pot un individu qualsevol cometre un atemptat terrorista?

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad dar a conocer una de las principales preocupaciones actuales: el terrorismo yihadista. Los numerosos atentados que han tenido lugar en el Occidente y el aumento de ataques y de integrantes en organizaciones como el Estado Islámico, y el uso de internet y las nuevas tecnologías como mecanismo para la propagación de su ideario radical, la captación y radicalización de adeptos, es un claro reflejo de la notable evolución que ha experimentado el terrorismo yihadista en las últimas décadas. Ante tal situación los países amenazados, entre ellos España, se han visto obligados a actualizar sus legislaciones penales en materia antiterrorista así como a crear estrategias en el ámbito de la prevención de la radicalización tanto a nivel comunitario como estatal. Por lo tanto, este trabajo pretende, mediante la búsqueda y el análisis de la literatura disponible en el campo del terrorismo yihadista, de los procesos de captación de adeptos y del fenómeno de la radicalización, responder a la siguiente hipótesis: ¿Puede un individuo cualquiera cometer un atentado terrorista?

The purpose of this research work is to make known one of the main current concerns: jihadist terrorism. The numerous attacks that have taken place in the West and the increase in attacks and members of organizations such as the Islamic State, and the use of the Internet and new technologies as a mechanism for the propagation of its radical ideology, the recruitment and radicalization of followers , is a clear reflection of the notable evolution that jihadist terrorism has experienced in recent decades. Faced with such a situation, the threatened countries, including Spain, have been forced to update their criminal legislation on anti-terrorism matters as well as to create strategies in the field of radicalization prevention both at the community and state levels. Therefore, this work intends, through the search and analysis of the literature available in the field of jihadist terrorism, the processes of recruiting followers and the phenomenon of radicalization, to answer the following hypothesis: Can any individual commit a terrorist attack?
Idioma: sp
URI : http://hdl.handle.net/10637/13972
Derechos: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
Otros identificadores : 000000733280
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Prevenir_Villacampa_2022.pdf1,39 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.