Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/13968
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Dret i Ciències Polítiques-
dc.contributor.advisorSeebach, Swen.-
dc.creatorMolas i Gual, Cristina.-
dc.date2022-
dc.date.accessioned2022-10-14T04:00:45Z-
dc.date.available2022-10-14T04:00:45Z-
dc.date.issued2022-10-14-
dc.identifier000000733278-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/13968-
dc.description.abstractL'objecte d'estudi d'aquest Treball de Fi de Grau va ser investigar si la relació entre el polític i el votant és millor si el polític és actiu i personal en les seves xarxes socials. La comunicació ha evolucionat exponencialment en les últimes dècades, convertint als nous mitjans en el centre de la política actual. Mitjançant l'anàlisi de l'activitat d'Alexandria Ocasio-Cortez en el seu compte d'Instagram personal, s'ha pretès esbrinar si la personalització de la figura política en l'era de la digitalització, genera més oportunitats per a vincular-se amb el públic. A més de comprovar si els nous mitjans afecten en el discurs i a la participació política.-
dc.description.abstractEl objeto de estudio de este Trabajo de Fin de Grado fue investigar si la relación entre el político y el votante es mejor si el político es activo y personal en sus redes sociales. La comunicación ha evolucionado exponencialmente en las últimas décadas, convirtiendo a los nuevos medios en el centro de la política actual. Mediante el análisis de la actividad de Alexandria Ocasio-Cortez en su cuenta de Instagram personal, se ha pretendido averiguar si la personalización de la figura política en la era de la digitalización, genera más oportunidades para vincularse con el público. Además de comprobar si los nuevos medios afectan al discurso y a la participación en política.-
dc.description.abstractThe object of study of this Final Degree Project was to investigate whether the relationship between the politician and the voter is better if the politician is active and personal in their social media accounts. Communication has evolved exponentially in recent decades, making new media the center of current politics. By analyzing the activity of Alexandria Ocasio-Cortez on her personal Instagram account, we tried to find out if the personalization of the political figure in the era of digitization, generates more opportunities to connect with the public. In addition to checking if the new media affects discourse and participation in politics.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent68 p.-
dc.language.isosp-
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es-
dc.subjectRedes sociales virtuales.-
dc.subjectComunicación en la política.-
dc.subjectXarxes socials virtuals.-
dc.subjectComunicació en la política.-
dc.titlePolitical communication and new media. The dual character of the person as politician: The AOC case study-
dc.typeTrabajos fin de Grado-
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Political_Molas_2022.pdf1,48 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.