Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10637/13957

El perfil del delincuente sexual de menores aplicado a cuatro casos prácticos de abusadores y agresores


Thumbnail

See/Open:
 Perfil_Panceri_2022.pdf
1,17 MB
Adobe PDF
Title: El perfil del delincuente sexual de menores aplicado a cuatro casos prácticos de abusadores y agresores
Authors : Panceri, Elena
Keywords: Abusos sexuales a niños.Delincuentes sexuales.Abús sexual envers els infants.Delinqüents sexuals.
Abstract: Resulta incongruent com en una societat actualment avançada com la nostra, el fenomen dels delictes sexuals cap a menors augmenti dràsticament, la qual cosa el converteix en un fet altament preocupant. Malauradament, es visualitza un increment de casos per la qual cosa, urgeix la necessitat d' establir el perfil d' aquests delinqüents sexuals per procedir a la seva prevenció i detecció. L'objectiu del present treball consta, en primer lloc, en la delineació d'aquest perfil, a través d'una revisió bibliogràfica, en la qual s'ha observat que el terme "abusador" i "agressor sexual" és utilitzat de manera indistinta. Per això, en segon lloc, s'ha volgut constatar si l'ús indiferenciat d'ambdós termes es deu a la coincidència en el perfil d'ambdues figures delictives, mitjançant l'anàlisi de quatre casos reals de delinqüents sexuals de menors: dos abusadors i dos agressors. Finalment, s' ha volgut analitzar l' existència de trets específics i diferenciadors de cada figura delictiva respecte a l' altra, definint d' aquesta manera, un perfil per a cada figura delictiva. La conclusió obtinguda, no obstant les diferents limitacions amb què compta aquest treball, és que encara es constata l' existència de trets comuns en ambdues figures, s' han trobat aspectes propriosos i representatius de cadascuna la qual cosa, podría comportar l' existència de perfils delictius diferents. Es considera d' elevada importància la realització d' estudis posteriors amb la finalitat d' aprofundir sobre les relacions detectades respecte a determinats trets, amb una determinada tipologia delictiva. D' aquesta manera, s' aconseguiria la detecció precoç d' aquests delinqüents, així com l' elaboració de programes majoritàriament efectius respecte a la prevenció i l' actuació terapèutica posterior. Finally, specific psychometric tests could be developed that could facilitate the development of judicial expertise.

Resulta incongruente observar cómo en una sociedad actualmente avanzada como la nuestra, el fenómeno de los delitos sexuales hacia menores aumenta drásticamente, lo cual lo convierte en un hecho altamente preocupante. Desgraciadamente, se visualiza un incremento de casos por lo cual, urge la necesidad de establecer el perfil de estos delincuentes sexuales para proceder a su prevención y detección. El objetivo del presente trabajo consta, en primer lugar, en la delineación de dicho perfil, a través de una revisión bibliográfica, en la cual se ha observado que el término “abusador” y “agresor sexual” es utilizado de manera indistinta. Por ello, en segundo lugar, se ha querido constatar si el uso indiferenciado de ambos términos se debe a la coincidencia en el perfil de ambas figuras delictivas, mediante el análisis de cuatros casos reales de delincuentes sexuales de menores: dos abusadores y dos agresores. Finalmente, se ha querido analizar la existencia de rasgos específicos y diferenciadores de cada figura delictiva respecto a la otra, definiendo de este modo, un perfil para cada figura delictiva. La conclusión obtenida, no obstante, las diferentes limitaciones con las que cuenta dicho trabajo, es que, aunque se constate la existencia de rasgos comunes en ambas figuras, se han hallado aspectos proprios y representativos de cada una lo cual, podría conllevar la existencia de dos perfiles delictivos distintos. Se considera de elevada importancia la realización de estudios posteriores con la finalidad de profundizar sobre las relaciones detectadas respecto a determinados rasgos, con una determinada tipología delictiva. De este modo, se conseguiría la detección precoz de dichos delincuentes, así como la elaboración de programas más efectivos respecto a la prevención y la actuación terapéutica posterior. Finalmente, se podrían elaborar pruebas psicométricas específicas que podrían facilitar la elaboración de pericias judiciales.

It is incongruous as in a currently advanced society like ours, the phenomenon of sexual crimes against minors increases drastically, which makes it a highly worrying fact. Unfortunately, there is an increase in cases, which is why it is urgent to establish the profile of these sex offenders to proceed with their prevention and detection. The objective of this work is, first, in the delineation of this profile, through a bibliographic review, in which it has been observed that the term "abuser" and "sexual aggressor" is used interchangeably. Therefore, secondly, it has been wanted to verify if the undifferentiated use of both terms is due to the coincidence in the profile of both criminal figures, through the analysis of four real cases of juvenile sex offenders: two abusers and two aggressors. Finally, we wanted to analyze the existence of specific and differentiating features of each criminal figure with respect to the other, thus defining a profile for each criminal figure. The conclusion obtained, despite the different limitations that this work has, is that although the existence of common features in both figures is recorded, own and representative aspects of each one has been found, which would entail the existence of different criminal profiles. It is considered of high importance to carry out subsequent studies in order to deepen the relationships detected with respect to certain traits, with a certain criminal typology. In this way, the early detection of these offenders would be achieved, as well as the development of mostly effective programs regarding prevention and subsequent therapeutic action. Finally, specific psychometric tests could be developed that could facilitate the development of judicial expertise.
Director(s): Vizcaíno Rakosnik, Marta
URI: http://hdl.handle.net/10637/13957
Rights : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
Issue Date: 11-Oct-2022
Center : Universitat Abat Oliba CEU
Appears in Collections:TFG

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.