Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/13954
Título : Análisis del consumo energético en el siglo XXI a través de la elaboración de un indicador sintético
Autor : Moscardó Forga, Alberto.
Materias: Consumo de energía.Modelos econométricos.Consum d'energia.Models economètrics.
Fecha de publicación : 11-oct-2022
Resumen : Des del segle XXI, el sector energètic està en plena transició: ha vist l'aparició de noves tecnologies renovables i nous objectius a llarg termini que han fet reconsiderar els patrons de consum d'energia als diferents països. Però hi ha alguna tendència general a l'evolució del consum d'energia, o cada país és un cas diferent? Aquest treball intenta donar resposta a aquesta pregunta a partir de la creació d'un indicador sintètic que afegeix el consum de diverses variables energètiques de 26 països des de l'any 2000 fins al 2020; analitzant les variacions d’aquest indicador respecte a l’ any base; i agrupant els països analitzats en quatre categories en funció de quina trajectòria han descrit les variacions del seu indicador sintètic.

Desde el siglo XXI, el sector energético está en plena transición: ha visto la aparición de nuevas tecnologías renovables y nuevos objetivos a largo plazo que han hecho reconsiderar los patrones de consumo de energía en los diferentes países. Pero ¿existe alguna tendencia general en la evolución del consumo de energía, o cada país es un caso diferente? Este trabajo trata de dar respuesta a esta pregunta a partir de la creación de un indicador sintético que agrega el consumo de varias variables energéticas de 26 países desde el año 2000 hasta el 2020; analizando las variaciones de este indicador respecto al año base; y agrupando a los países analizados en cuatro categorías en función de qué trayectoria han descrito las variaciones de su indicador sintético.

Since the 21st century, the energy sector has been in full transition: it has seen the appearance of new renewable technologies and new long-term goals that have led to a reconsideration of energy consumption patterns in different countries. But is there any general trend in the evolution of energy consumption, or is each country a different case? This work attempts to answer this question by creating a synthetic indicator that aggregates the consumption of various energy variables in 26 countries from 2000 to 2020; analyzing the variations of this indicator with respect to the base year; and grouping the countries analyzed into four categories based on the trajectory they have described the variations of their synthetic indicator.
Idioma: sp
URI : http://hdl.handle.net/10637/13954
Derechos: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
Otros identificadores : 000000733189
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Analisis_Moscardo_2022.pdf590,58 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.