Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/13911
Título : Diferents perfils d'alumnes en una classe de matemàtiques, com gestionar-los en conjunt i individualment
Autor : Vives Alabart, Mireria.
Materias: Matemáticas.Alumnos.Educación inclusiva.Matemàtica.Alumnes.Educació inclusiva.
Fecha de publicación : 21-sep-2022
Resumen : L’atenció a la diversitat a les aules, amb tots els seus matisos, constitueix un dels temes que han suscitat més investigació i debat en l’àmbit de l’educació i les polítiques educa-tives, sobretot als darrers 50 anys. Aquest projecte pretén identificar i estudiar diferents perfils d’estudiants que podem trobar en una aula de secundària a dia d’avui. A més a més d’estudiar-los es pretén donar alguna eina per poder fer una bona gestió d’aula tan a nivell individual com a nivell col·lectiu. L’atenció a la diversitat és un repte molt gran pels professors d’avui en dia, sobretot per la gran quantitat de casuístiques diferents que ens podem trobar dins d’una aula i també per la falta de recursos i de temps que disposa el professorat per poder-les gestionar correctament. Per aquest motiu es va decidir triar aquest treball final de màster per així poder contribuir a la millora d’aquesta necessitat actual. Aquesta investigació se centra en un dels grups de 3r d’ESO de l’escola on s’han realitzat les pràctiques del màster. Diferents condicionants del context han impedit un anàlisi més exhaustiu, per exemple amb una mostra més significativa o amb un grup de control; tot i això, s’ha pogut dur a terme un seguiment proper i perllongat en el temps d’un grup de gran interès. L’observació ha permès identificar perfils rellevants per a l´atenció a la di-versitat, fins a un màxim de 5, per concreció. S’han proposat dinàmiques per interactuar amb ells de manera individual i de manera col·lectiva, i s’ha testejat la proposta en una classe real amb els alumnes, de manera que hem pogut treure nombroses conclusions i possibles millores. La nostra proposta s’inclou en el marc d’una corrent pedagògica amb una abundant lite-ratura. En aquest treball, no es pretén fer una aportació radicalment innovadora; més aviat volem, prenent idees de les diferents metodologies d’atenció a la diversitat, conce-bre una actuació que es pugui dur a terme de forma realista amb els condicionants d’una aula concreta, servint més com a punt de partida que com a fi en si mateixa en la visió d’una investigació-acció. Trobem particularment necessari que els docents participin en aquest tipus d’actuacions que, si bé modestes, sovint són l’única manera de salvar el gran abisme que es percep entre la investigació pedagògica i la realitat de les aules.

La atención a la diversidad en las aulas, en sus múltiples facetas, constituye uno de los temas que han suscitado más investigación y debate en el ámbito de la educación y las políticas educativas, particularmente en los últimos 50 años. Este proyecto pretende iden-tificar y estudiar distintos perfiles de estudiantes que podemos encontrar en un aula de secundaria a día de hoy. Además de estudiarlos se pretende dar alguna herramienta para poder realizar una buena gestión de aula tanto a nivel individual como a nivel colectivo. La atención a la diversidad es un reto muy grande para los profesores de hoy en día, sobre todo por la gran cantidad de casuísticas diferentes que nos podemos encontrar dentro de un aula y también por la falta de recursos y tiempo de que dispone el profeso-rado para poder gestionarlas correctamente. Por este motivo, se decidió elegir este tra-bajo final de máster para así poder contribuir a la mejora de esta necesidad actual. La investigación se centra en uno de los grupos de 3º de la ESO de la escuela donde se han realizado las prácticas. Los diferentes condicionantes del contexto han impedido un análisis más exhaustivo, con una muestra más significativa o un con grupo de control, pero se ha podido realizar un seguimiento cercano y prolongado en el tiempo de un grupo de gran interés. La observación ha permitido identificar perfiles relevantes para la aten-ción a la diversidad hasta un máximo de 5, por concreción. Se han propuesto dinámicas para interactuar con ellos de forma individual y colectiva, y se ha implementado la pro-puesta en una clase real con los alumnos, de manera que hemos podido sacar numero-sas conclusiones y proponer posibles mejoras. Nuestra propuesta se inserta en el marco de toda una corriente en la pedagogía con una abundante literatura. En este trabajo, no se pretende realizar una aportación radicalmente innovadora; más bien queremos, tomando ideas de las diferentes metodologías de aten-ción a la diversidad, concebir una actuación que pueda llevarse a cabo de forma realista con los condicionantes de un aula concreta, sirviendo más como punto de partida que como fin en sí misma, en la línea de la investigación-acción. Pensamos que es muy ne-cesario que los docentes participen en este tipo de actuaciones que, si bien modestas, son a menudo la única manera de salvar el gran abismo que se percibe entre la investi-gación pedagógica y la realidad de las aulas.

The attention to pupil diversity is one of the topics with the most research and debate in the field of education and educational policies, especially in the last 50 years. This project aims to identify and study different student profiles that we can find in a hight school class-room nowadays. In addition, the aim is to provide some tools to be able to do good class-room management both individually and collectively. Nowadays, the attention to pupil diversity is a big challenge for the teachers. Especially because of the large number of different cases that we can found in a classroom and because of the lack of resources and lack of time that the teachers have. For this reason, it was decided to choose this final master’s thesis in order to contribute to the improvement of this current need. This research is focussed on one group of the third year of secondary education of the school where the master’s internship has been caried out. The different contextual con-straints have prevented a more thorough analysis, for example with a wider sample or with a control group; however, a close and a long-term follow-up of a hight-interested group of students has been carried out. The observation has made it possible to identify relevant profiles for attention to diversity, up to a maximum of 5 to keep our analysis trac-table. Dynamics have been proposed to interact with them individually and collectively, and the proposal has been tested in a real class with the students, so that we have been able to draw numerous conclusions and possible improvements. Our proposal is included in the framework of a pedagogical current with an abundant lit-erature. This work is not intended to make a radically innovative contribution. We want taking ideas from the different methodologies of attention to diversity to conceive an action that can be carried out in a realistic way with the conditions of a specific classroom, which serves as a starting point in the vision of an action-research. We find it especially neces-sary for teachers to be involved in these actions, which are often the only way to bridge the abyss between pedagogical research and classroom reality.
Idioma: other
URI : http://hdl.handle.net/10637/13911
Aparece en las colecciones: TFM

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Diferents_Vives_2022.pdf2,18 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.